Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach przedsięwzięcia

2.2.1 Aktywizacja, integracja i wzrost kompetencji mieszkańców LGD

 1. Zakres tematyczny oraz limit środków: 

 • Wzmocnienie kapitału społecznego
 • Limit środków: 150 000,00 zł.

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

 • Cel ogólny LSR:  Wspieranie włączenia społecznego i poprawa warunków życia na obszarze LGD.
 • Cel szczegółowy LSR: Aktywizacja i integracja mieszkańców LGD, w tym grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Przedsięwzięcie: Aktywizacja, integracja i wzrost kompetencji mieszkańców LGD.
 • Zakładane do osiągnięcia wskaźniki LSR: liczba przedsięwzięć / inicjatyw lokalnych sprzyjających aktywizacji i integracji mieszkańców – 3 szt. (pobierz plik)
 1. Termin składania wniosków: od 16 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD PROMENADA S 12 ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

 1. Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt 2 i 3 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany Zarządowi Województwa Lubelskiego),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).
 1. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.
 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji wraz z opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta/zasady i warunki wsparcia oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.25 – w przypadku JST, 24 – w przypadku pozostałych podmiotów.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku. Ponadto do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru udostępniony w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem w formie pliku do pobrania.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022 wraz z załącznikami udostępniono w zakładce Strefa Beneficjenta – Zasady i warunki wsparcia. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność oraz formularz umowy przyznania pomocy udostępniono, w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem w formie plików do pobrania.

DOKUMENTY DO POBRANIA