W tej zakładce udostępniane są informacje i dokumenty dotyczące aktualizacji i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załącznikach do umowy ramowej, w tym: lokalnych kryteriów wyboru operacji, procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania. Zachęcamy  do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Państwa opinie i uwagi pozwolą nam zwiększyć efektywność i usprawnić proces wdrażania LSR w oparciu o oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej.

W dniu 15 marca 2017 Rada LGD zgłosiła wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru w zakresie doprecyzowania opisu poszczególnych kryteriów i sposobu przyznawania punktów w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych i ułatwienia wnioskodawcom przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Aktualizacja kryteriów uwzględnia również planowane zmiany w statucie LGD PROMENADA S 12.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się dokumentem oraz zgłaszania uwag i propozycji konkretnych zapisów. Uwagi należy przesyłać drogą mailową z wykorzystaniem  udostępnionego formularza na adres biuro@promenadas12.pl do dnia 04.04.2017.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju  – zarząd LGD przygotował projekt aktualizacji LSR, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i propozycji na załączonym formularzu.