W tej zakładce udostępniane są informacje i dokumenty dotyczące aktualizacji i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załącznikach do umowy ramowej, w tym: lokalnych kryteriów wyboru operacji, procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania. Zachęcamy  do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Państwa opinie i uwagi pozwolą nam zwiększyć efektywność i usprawnić proces wdrażania LSR w oparciu o oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej.


W związku z planowaną w 2022 r. realizacją projektu współpracy, Zarząd LGD PROMENADA S 12  przygotował niezbędną aktualizację LSR. Zmiany dotyczą wyłącznie przedsięwzięcia 2.2.1 oraz 3.2.1 w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.  Wprowadzone w LSR zmiany umożliwią realizację kolejnego projektu współpracy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem aktualizacji LSR i zgłaszania propozycji lub wniosków na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym. Uwagi można przesyłać do 31 maja 2022 r. na adres mailowy biuro@promenadas12.pl


W związku z możliwością ubiegania się o zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, w oparciu o analizę wyników ankiety, opracował projekt zmian LSR oraz projekt zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji. Zachęcamy do zapoznania się z projektami dokumentów oraz zgłaszania uwag i innych propozycji. Uwagi należy przesyłać na adres biuro@promenadas12.pl lub dostarczyć do biura LGD w każdy inny skuteczny sposób do dnia 25 czerwca 2021 r.

Do pobrania:


Ostateczny projekt zmian w LSR ( z dnia 30.07.2019) do pobrania

Zgłaszanie uwag do 30 września 2019 r.

Uwagi można przekazywać drogą mailową na adres biuro@promenadas12.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

W dniu 24 czerwca 2019 r. Zarząd LGD na Walnym Zebraniu Członków zaprezentował propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju opracowane na podstawie analizy dotychczasowych postępów we wdrażaniu LSR oraz przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i innych propozycji aktualizacji LSR. Uwagi należy przesyłać na adres biuro@promenadas12.pl lub dostarczyć do biura LGD w każdy inny skuteczny sposób do dnia 15 lipca 2019 r. Do 15 lipca 2019 r. można także wypełniać ankietę internetową dotyczącą konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR . Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYcXRFXMizQXNGIwQuY24ZcN2nhl_NrRr_lnKd8bnhBDrUgA/viewform

W dniu 15 marca 2017 Rada LGD zgłosiła wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru w zakresie doprecyzowania opisu poszczególnych kryteriów i sposobu przyznawania punktów w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych i ułatwienia wnioskodawcom przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Aktualizacja kryteriów uwzględnia również planowane zmiany w statucie LGD PROMENADA S 12.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się dokumentem oraz zgłaszania uwag i propozycji konkretnych zapisów. Uwagi należy przesyłać drogą mailową z wykorzystaniem  udostępnionego formularza na adres biuro@promenadas12.pl do dnia 04.04.2017.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju  – zarząd LGD przygotował projekt aktualizacji LSR, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i propozycji na załączonym formularzu.