Zasady i warunki wsparcia

Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania i wypłaty pomocy na operacje (projekty) realizowane w ramach wdrażania LSR określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz procedury oceny i wyboru operacji obowiązujące w LGD zamieszczone poniżej. Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy udostępniono w zakładce wdrażanie LSR.

Uwzględniając zapisy rozporządzenia oraz cele i przedsięwzięcia określone w LSR, pomoc może być przyznana na operacje w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • podejmowania działalności gospodarczej;
 • rozwijania działalności gospodarczej;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

O pomoc może ubiegać się:

 • osoby fizyczna jeżeli:
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),
  • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, pod warunkiem, że podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

 • osoby podejmujące działalność gospodarczą – premia w wysokości 60 tys. zł
 • mikro i małe przedsiębiorstwa rozwijające działalność – maksymalnie 200 tys. złotych, wymagany minimalny wkład własny na poziomie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu
 • dla pozostałych podmiotów na poziomie LSR nie określono maksymalnej kwoty pomocy, w związku z tym pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta. Minimalna wartość całkowita projektu musi wynosić nie mniej niż 50 tys. złotych.

Ogólne zasady przyznawania pomocy:

 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji, tj. co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (zasada ta nie dotyczy operacji realizowanych w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania dziedzictwa lokalnego; budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ważne! Przed przystąpieniem do planowania projektu i opracowania wniosku należy uważnie przeanalizować zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz zapoznać się z dokumentami LGD określającymi zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Wzory wniosków aplikacyjnych i instrukcje do pobrania w zakładce „wdrażanie LSR”