Strefa beneficjenta

W tej części naszego serwisu będziemy zamieszczać wszelkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie, zasad przyznawania dofinansowania oraz zasad realizacji i sprawozdawczości projektów.

Podstawowym dokumentem określającym kierunki rozwoju i ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy jest Lokalna Strategia Rozwoju, którą można pobrać w zakładce Zasady i warunki wsparcia. Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie zachęcamy w pierwszej kolejności do zapoznania się z tym dokumentem, ponieważ określa on cele ogóle i szczegółowe dla planowanych do realizacji projektów.

Kolejnym ważnym dokumentem jest „Procedura oceny i wyboru operacji”, którą można również pobrać w zakładce Zasady i warunki wsparcia. Procedura określa zasady ogłaszania naborów, tryb składania wniosków, przebieg posiedzeń w sprawie oceny wniosków, zasady oceny wniosków, oraz możliwości wniesienia odwołania.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą oceniane w zależności od kategorii wnioskodawcy wg takiego samego zestawu „Lokalnych kryteriów wyboru operacji”. Jest to zestaw pożądanych cech projektów istotny z punktu widzenia osiągania wskaźników realizacji celów LSR, diagnozy obszaru, analizy SWOT oraz uwarunkowań społeczno – gospodarczych obszaru LGD. „Lokalne kryteria wyboru operacji” do pobrania w zakładce Zasady i warunki wsparcia.

W zakładce Realizacja projektów będą umieszczane praktyczne informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektów a także formularze wniosków i sprawozdań dotyczących rozliczenia operacji.

W sekcji FAQ znajdą się zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. Pytania można zadawać drogą elektroniczną wysyłając treść pytania na adres biuro@promenadas12.pl lub w formie papierowej kierując korespondencję na adres biura LGD.

Ponadto biuro LGD świadczy bezpłatne usługi doradcze na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu.