W tej części naszego portalu publikujemy pytania i odpowiedzi oraz interpretacje dotyczące podziałania 19.2 w zakresie zasad ubiegania się o przyznanie pomocy i realizacji operacji.

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami LSR pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest w wysokości 70 tys. zł. W związku z powyższym, proszę o informację, czy we wniosku o przyznanie pomocy można uwzględnić koszty przekraczające kwotę dofinansowania? Na przykład wniosek o przyznanie pomocy obejmuje zakup maszyny za kwotę 80 tys. zł, z czego 10 tys. zł będzie stanowił koszt, który musi ponieść Wnioskodawca ze względu na limit dofinansowania wskazany w LSR.
Co w sytuacji jeżeli, podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy jakiś koszt zostanie uznany przez SW za niekwalifikowalny i automatycznie kwota projektu zmniejszy się np. do 65 tys. zł? Czy taki wniosek zostanie odrzucony ze względu na fakt, że w LSR określona została kwota pomocy na poziomie 70 tys.?

Odpowiedź:

Planowana przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy operacja powinna stanowić zamkniętą całość, a planowane do poniesienia koszty powinny być uzasadnione, m.in. ze względu na zakres planowanej do realizacji operacji oraz racjonalne. Biorąc pod uwagę powyższe nie ma przeciwwskazań, aby ww. podmiot mógł wykazać we wniosku o przyznanie pomocy koszty operacji przekraczające kwotę pomocy określoną w LSR. Zgodnie z Wytyczną nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwaną „Wytyczną 2/1/2016”) — jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa od określonej w LSR — LGD ustala kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR.
W odniesieniu do drugiej części pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z paragraf 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, pomoc na operację ( . . . ) jest przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
Powyższe oznacza, że pomoc będzie mogła być przyznana, o ile suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji (racjonalnych i uzasadnionych zakresem operacji) nie będzie niższa niż 70% kwoty określonej w LSR.

Pytanie nr 2

Czy osoba ubezpieczona w KRUS, zakładając firmę w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, spełnia kryteria przyznania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, jeżeli będzie ubezpieczona na tzw. „podwójnym KRUS-ie “? Czy konieczne będzie przejście na ubezpieczenie w ZUS?
Czy osoba ubezpieczona w KRUS kwalifikuje się do uzyskania dotacji w ramach zakresu wsparcia związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej ?

Odpowiedź:

Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia — pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
W związku z powyższym osoba fizyczna ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.
Dodatkowo należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie w ZUS będzie determinowane indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, konieczna może się okazać zamiana ubezpieczyciela z KRUS na ZUS.

Pytanie nr 3

Czy w ramach sięgania po środki na podejmowanie czy rozwijanie działalności gospodarczej w przypadku działalności o charakterze sezonowym można tą działalność zawieszać z uwagi na sezonowość? Jeśli tak, to jak będzie weryfikowane średnioroczne zatrudnienie i trwałość operacji? Zgodnie z paragrafem 11 pkt 2 umowy przyznania pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej zwrot wypłaconej pomocy następuje w przypadku nie wykonywania działalności gospodarczej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej — zwrotowi podlega 100% kwoty wypłaconej pomocy. Jak wobec powyższego liczyć te 2 lata?

Odpowiedź:

Beneficjent, któremu zostanie wypłacona pomoc na operację ramach podejmowania działalności gospodarczej  albo rozwijania działalności gospodarczej powinien realizować zobowiązania określone w umowie o przyznaniu pomocy m.in. w zakresie:
a) utrzymania średniorocznego stanu zatrudnienia w okresie zakreślonym postawieniami tej umowy oraz
b) wykonywania działalności gospodarczej.
Pomimo, iż ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584) przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz określa okoliczności, w jakich można zawiesić działalność, jednak przedsiębiorca będący Beneficjentem poddziałania 19.2 nie może dokonać zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w trybie określonym ww. ustawie, nawet w przypadku prowadzenia działalności sezonowej. Nie pozwalają na to zobowiązania zawarte w umowie o przyznaniu pomocy.
Jednocześnie jeśli w ramach działalności wykonywanej sezonowo nie jest zasadne zatrudnienie pracowników w tzw. „martwym okresie”, możliwe jest ograniczenie zatrudnienia w tym okresie (np. przez kilka miesięcy w roku). W takiej sytuacji Beneficjent powinien w pozostałych miesiącach roku zatrudniać odpowiednio zwiększoną liczbę pracowników, tak aby zapewnić średniorocznie stan zatrudnienia wynikający z postanowień zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
W odniesieniu do okresu, w jakim Beneficjent powinien zapewnić utrzymanie średniorocznego stanu zatrudnienia na poziomie określonym w umowie o przyznaniu pomocy — informuję, że termin ten zaczyna swój bieg odpowiednio od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy (podejmowanie działalności gospodarczej) albo płatności końcowej (rozwijanie działalności gospodarczej) rozumianej jako dzień dokonania przez Agencję płatności na rzecz Beneficjenta i wynosi:
a) 2 lata — w przypadku podejmowania działalności gospodarczej,
b) 3 lata — w przypadku rozwijania działalności gospodarczej.

Pytanie nr 4

Interpretacja w sprawie zakupu środków transportu w ramach podziałania 19.2 – rozwijanie działalności gospodarczej do pobrania.

Pytanie nr 5

Czy osoba deklarująca chęć rezygnacji z ubezpieczenia społecznego rolników i chcąca podjąć działalność gospodarczą może skorzystać z premii? W jakim czasie przed złożeniem wniosku musi zrezygnować z ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporządzenia — pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie Zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu, z zastrzeżeniem, iż wymóg ten nie dotyczy podejmowania działalności w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.
Wobec powyższego warunek nie   ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie — będzie weryfikowany na podstawie załączonego do ww. wniosku Zaświadczenia.

Pytanie nr 6

Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty leasingu?

Odpowiedź:

Koszty leasingu nie zostały wymienione w rozporządzeniu, w związku z powyższym nie stanowią kosztów kwalifikowalnych.

Pytanie nr 7

Rozporządzenie zmieniające wprowadza dodatkowe obowiązki dla osób rozpoczynających działalność, tj. obowiązek opłaty składek do ZUS lub stworzenie co najmniej miejsca pracy w wymiarze co najmniej I etatu. Czy dopuszczalna jest sytuacja, gdy wnioskodawca będąc zatrudnionym w jakimś miejscu pracy w wymiarze 1 etatu, podejmuje we własnym imieniu działalność i opłaca dobrowolne składki ZUS (co jest zgodnie z inf. pozyskaną z ZUS możliwe, w przypadku złożenia deklaracji o dobrowolnym opłacaniu składek ZUS), a jeśli zdecyduje się na wersję 2 czyli stworzenie miejsca pracy, czy wówczas może zatrudnić 2 osoby, np. w wymiarze 1/2 etatu każda, w sytuacji gdy sq zatrudnione w innym zakładzie pracy na umowę o pracę, czy te osoby muszą być niepracujące?
Czy o dofinansowanie w ramach podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź:

Zgodnie z rozporządzeniem (§ 5 ust 1 pkt 2 rozporządzenia) — podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest zobowiązany podjąć we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i ją wykonywać do dnia, w którym upłynie dwa lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:
a)    dokonać zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego) z tytułu wykonywania tej działalności i podlegać tym ubezpieczeniom do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b)    utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, tj. zatrudnić osobę, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę a także utrzymać utworzone miejsca pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Stosownie do pytania, opierając się na gruncie przepisów rozporządzenia — warunek będzie spełniony jeśli Beneficjent: dokona zgłoszenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w ww. zakresach albo
będzie zatrudniać np. dwie osoby na podstawie umowy o pracę w ww. okresie w wymiarze 1/2 etatu każda.

Pytanie nr 8

Czy koszt zakupu środków transportu jest limitowany zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia dla operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, jest przyznawana jeżeli koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust 1 rozporządzenia.
Jednocześnie do operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej nie ma zastosowania § 18 ust 3 rozporządzenia, który ogranicza koszty transportu do wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Pytanie nr 9

Czy na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę ubezpieczoną w KRUS można uzyskać dofinansowanie w ramach zakresu wsparcia związanego z rozwojem działalności gospodarczej?

Odpowiedź:

W przypadku operacji polegającej na rozwijaniu działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w § 7 rozporządzenia.
W świetle powołanego powyżej rozporządzenia, nie ma ograniczenia w możliwości ubiegania się o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej przez podmiot, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli spełnione są pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie.

Pytanie nr 10

Czy kosztem kwalifikowalnym, w ramach zakresu wsparcia związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej  mogą być środki transportu? Jak rozumieć § 17 ust. l, czy odnosi się on do wszystkich rodzajów wsparcia, z wyłączeniem operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej?

Odpowiedź:

Planowane do poniesienia w ramach operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej winny mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia.
Oznacza to, że w przypadku gdy środek transportu jest niezbędnym elementem do realizacji operacji związanej z podejmowaniem działalności — zakup na potrzeby realizacji operacji jest dopuszczalny.

Pytanie nr 11

Jak zmienić umowę przyznania pomocy ?

Odpowiedź: 

Beneficjenci w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy. Zmiany mogą dotyczyć np. wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność, zmian w biznesplanie lub zmiany w zestawieniu rzeczowo – finansowym (np. zmiana kwot w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań, uszczegółowienia opisu parametrów i inne). Warunki zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawarte są w par.12 umowy (podejmowanie działalności gospodarczej) i par. 14 umowy (rozwijanie działalności gospodarczej).

Przed zmianą umowy należy pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania opinii Rady LGD w zakresie zgodności planowanej zmiany umowy z oceną zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.

Aby zmienić zapis w umowie, należy w pierwszej kolejności złożyć do biura LGD pisemny wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy. Następnie, uzyskaną opinię należy dołączyć do pisma o zmianę umowy i skierować dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie opisujące zakres zmian, a w szczególności wpływ na realizację celów, osiągnięcie zaplanowanych wskaźników, a także na lokalne kryteria wyboru.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zmian w umowie dostępny jest w zakładce realizacja projektów.