Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Termin składania wniosków:

 • 15.09.2016 r. – 14.10.2016r. w godzinach od 7.30 do 15.30

2. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji), bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 3 w Rejowcu Fabrycznym. Wnioski należy złożyć w 3 egzemplarzach:

 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosku przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

3. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

4. Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Cele LSR:

Cel ogólny: Wspieranie włączenia społecznego i poprawa warunków życia na obszarze LSR.

Cel szczegółowy: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej na obszarze LGD.

Przedsięwzięcie: Remont, budowa, przebudowa dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych w zakresie włączenia społecznego.

5. Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 na lata 2016-2022.
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta/zasady i warunki wsparcia oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.25.

7. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników.
 2. Wypełniony formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

8. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 2 100 000,00 zł w tym;

 • wkład EFRROW – 1 336 230,00 zł
 • wkład publicznych środków krajowych stanowiący wkład własny wnioskodawcy – 763 770,00 zł

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR na lata 2016-2022 dla Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12, procedurę oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji, Regulamin Rady Stowarzyszenia udostępniono w zakładce nabory wniosków oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.