Beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020, informujemy, że 18 czerwca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające ostateczny termin złożenia wniosku o płatność z 30 czerwca 2024 r. na 30 września 2024 r.

Aby wydłużyć termin należy zwrócić się do Zarządu Województwa Lubelskiego z prośbą o zmianę umowy w tym zakresie. Do wniosku o aneks należy dołączyć opinię Rady LGD.

Wniosek o wydanie opinii dostępny jest tutaj