Zapraszamy do składania wniosków w III edycji programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”.  Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12.  O granty w wysokości nieprzekraczającej 8 000,00 zł. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich i grupy nieformalne, w tym młodzieżowe, działające w jednej z gmin należących do Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie zostały określone w udostępnionym poniżej regulaminie.

Zakres wspieranych inicjatyw lokalnych:

 • zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawę jej estetyki i funkcjonalności,
 • działania z zakresu sportu, profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia,
 • działania z zakresu wspierania inicjatyw młodzieżowych,
 • działania z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji,
 • działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
 • kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego.

ZASADY OGÓLNE

 1. Okres realizacji projektów nie może być dłuższy niż sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Limit środków przeznaczonych na udzielenie mikrodotacji w roku 2024 wynosi 100 000,00 zł.
 3. Wysokość wsparcia na realizację jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie 8 000,00 zł.
 4. Minimalna wartość wnioskowanego wsparcia nie została określona.
 5. Wkład własny nie jest wymagany.
 6. Termin składania wniosków: do 20 czerwca 2024 r. do godziny 15.30
 7. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (w przypadku przesłania wniosku pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu wniosku do biura LGD).
 8. Rozpatrzenie wniosków i podpisanie umów nastąpi najpóźniej do 20 lipca 2024 r.
 9. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD tel. 82 5663 474

DO POBRANIA