W związku z trwającymi pracami nad strategią rozwoju obszaru LGD PROMENADA S 12 zachęcamy do zapoznania się z obszarami tematycznymi, które będą mogły być wspierane w latach 2023 – 2027 w ramach inicjatywy LEADER. Nowa strategia rozwoju lokalnego może uwzględniać tylko takie cele i przedsięwzięcia, które wpisują się  w poniższe zakresy wsparcia:

 1. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności:
  • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
  • rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • rozwijanie przedsiębiorstw społecznych.
 2. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie:
  • gospodarstw agroturystycznych,
  • zagród edukacyjnych,
  • gospodarstw opiekuńczych.
 3. Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych.
 4. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych oraz operacji w zakresach wymienionych punktach 1 – 2
 5. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi.
 6. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej
 7. Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi  a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego.
 8. Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji.

Z pomocy ze środków LSR wykluczone są operacje:

 1. obejmujące budowę lub modernizację dróg, targowisk, sieci wodno-kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 2. dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa.