Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zachowania dziedzictwa lokalnego lub rozwoju infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Informację monitorującą należy złożyć do końca kwartału następującego po pierwszym roku liczonym od dnia wypłaty płatności końcowej lub II transzy w przypadku podejmowania działalności gospodarczej. Aktualne wzory formularzy informacji monitorującej wraz z instrukcją są dostępne na stronie ARiMR (pkt I.7 lub II.7)