16 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022. Do dofinansowania zostało wybranych 8 operacji, w tym 6 mieści się w limicie środków określonym dla naboru. Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR, operacji wybranych i niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady publikujemy poniżej.