20 czerwca 2022 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na tzw. “wsparcie przygotowawcze”. Dofinansowanie w kwocie 74 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na przygotowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), która będzie wdrażana na obszarze LGD PROMENADA S 12 w nowym okresie programowania obejmującym lata 2021 – 2027.

Opracowanie nowej strategii, odpowiadającej uwarunkowaniom lokalnym, potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców będzie przebiegało w kilku etapach. Szczegółowy opis procesu przygotowania LSR został określony w tzw. planie włączenia społeczności lokalnej. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem oraz zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania LSR.

Wszystkie informacje dotyczące postępów prac nad dokumentem a także harmonogramy spotkań konsultacyjnych będą zamieszczane na naszej stronie, w zakładce “wsparcie przygotowawcze 2022”.