Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 24 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym REGENT w Pawłowie (ul. Lubelska 72).

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 20 pkt 3 i 4 Statutu, wyznacza się drugi termin zebrania w dniu 24 czerwca 2022 r. na godzinę 13.15.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2021 rok
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok
  7. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie posiedzenia.