Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej odbędzie się w terminie od 1 do 18 lipca 2022 r. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru.

Ogólne warunki ubiegania się o dofinansowanie na rozwój działalności

O wsparcie może ubiegać się przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeżeli jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni oraz miejsce, pod którym wykonuje działalność znajduje się na obszarze wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. gminy Sawin, Siedliszcze, Chełm, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasta Rejowiec Fabryczny albo podmiot będący osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze LSR.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro lub małe przedsiębiorstwa.

O dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorca, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy prowadził działalność co najmniej przez 365 dni.

Wnioskodawca musi posiadać tzw. numer identyfikacyjny producenta (nadaje go Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Wnioskodawca musi wykazać: doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze lub posiadanie zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji lub posiadanie kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji lub wykonywać działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.

Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na podjęcie działalności gospodarczej (ze środków PROW) lub minęło 2 lata od dnia przyznania takiej pomocy.

Minimalna kwota dofinansowania to 50 tysięcy zł. a maksymalna 200 tysięcy zł. Poziom dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Przyznane dofinansowanie wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Wymagane jest utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie zatrudnienia oraz prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Inwestycje w ramach uzyskanego dofinansowania mogą być realizowane tylko i wyłącznie na obszarze objętym LSR czyli na terenie jednej z gmin wymienionych w pkt 1.

W przypadku operacji inwestycyjnej polegającej m.in. na przebudowie i budowie obiektów niezbędne jest dołączenie do wniosku o przyznanie pomocy projektu budowlanego i/lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, map i szkiców sytuacyjnych oraz ostatecznej decyzji środowiskowej, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi przepisami.

Wszystkie zakupione w ramach realizacji operacji maszyny, urządzenia, sprzęty, wyposażenie muszą być fabryczne nowe.

Każdy wniosek musi być zgodny z celami LSR (będą wskazane w ogłoszeniu o naborze), będzie też podlegał ocenie punktowej. Aktualne kryteria oceny wniosków znajdują się w zakładce “zasady i warunki wsparcia”.

Każdy wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnych usług doradczych, które świadczymy w sposób ciągły do dnia poprzedzającego ostatni dzień naboru określony w ogłoszeniu.