Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 10 września 2021 r. o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „DWOREK” w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24A) odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD PROMENADA S 12.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 20 pkt 3 i 4 Statutu, wyznacza się drugi termin zebrania w dniu 10 września 2021 r. na godzinę 13.15.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego,
 8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 9. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.