Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia:

2.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej

1. Zakres tematyczny oraz limit środków

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

 • Cel ogólny LSR:  Wspieranie włączenia społecznego i poprawa warunków życia na obszarze LGD
 • Cel szczegółowy LSR: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej na obszarze LGD

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki LSR

 • liczba nowych / przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – 3 szt.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 69 221,00 EURO (276 884,00 zł)*

*limit wskazany w ogłoszeniu jest przeliczony na PLN po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

W momencie zawierania umów przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej / przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane przez Zarząd Województwa na wartość w EURO po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN.

 1. Termin składania wniosków: od 15 września 2021 r. do 30 września 2021r. do godziny 15.30

 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

 3. Tryb składania wniosków

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt 2 i 3 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
 • Wnioski należy złożyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1) oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany Zarządowi Województwa Lubelskiego), 2) 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD), 3) 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).
 • Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza,lub radcę prawnego lub adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, oferty cenowe w tym wydruki z e-maila, internetu powinny być podpisane przez wnioskodawcę.
 • Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze.
 1. Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji (uprawnione podmioty z wyłączeniem JST , ich jednostek i przedsiębiorców) oraz do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych. Minimalna wartość operacji wynosi 50 000,00 zł.

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 1. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji wraz z opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta/zasady i warunki wsparcia oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 24. Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

 1. Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników (wykaz wymaganych załączników zawiera wzór formularza wniosku),
 • wypełniony formularz zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wraz z załącznikami potwierdzającymi np. innowacyjność, pozytywny wpływ operacji na środowisko itp.
 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022 wraz z załącznikami, procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania, regulamin Rady, lokalne kryteria wyboru operacji udostępniono na stornie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta / zasady i warunki wsparcia oraz pod niniejszym ogłoszeniem. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją, wniosku o płatność oraz formularz umowy przyznania pomocy udostępniono poniżej.

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA DO POBRANIA

INNE DOKUMENTY