W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości wprowadzenia zmian w umowie przyznania pomocy przypominamy, że każda planowana zmiana musi być zaopiniowana przez LGD. Przed złożeniem wniosku o aneks do umowy do Zarządu Województwa Lubelskiego, należy złożyć wniosek o wydanie opinii do LGD. Wzór wniosku o wydanie opinii dostępny jest w zakładce „strefa beneficjenta/realizacja projektów”.We wniosku o wydanie opinii należy obowiązkowo precyzyjnie opisać na czym będą polegały planowane zmiany oraz wyjaśnić przyczynę wprowadzenia zmian.

W przypadku gdy planowane zmiany spowodują, że operacja nie uzyskałby minimalnej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, Rada LGD negatywnie zaopiniuje proponowane przez beneficjenta zmiany.  

Zasady dokonywania zmian są szczegółowo opisane w  § 13 umowy o przyznaniu pomocy.