Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 15.30 upłynął termin składania ofert na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach zadania pn. “Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji”. W określonym w zapytaniu terminie wpłynęły 4 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wykaz ofert do pobrania

Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.