W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR przypominamy, że każda operacja, żeby mogła być poddana dalszej ocenie musi być zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi określonymi w LSR. Doświadczenia z poprzednich naborów wniosków pokazują, że wnioskodawcy skupiają się głównie na opisie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami często zapominając, że w pierwszej kolejności sprawdzana jest zgodność projektu z celami LSR.

Cele ogólne i szczegółowe określone w LSR

  • Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności obszaru LGD
  • Cel szczegółowy I.1  Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców LGD.
  • Cel szczegółowy I.2 Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów lokalnych.
  • Cel ogólny II. Wspieranie włączenia społecznego i poprawa warunków życia na obszarze LGD
  • Cel szczegółowy 2.1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej na obszarze LGD.
  • Cel szczegółowy 2.2 Aktywizacja i integracja mieszkańców LGD w tym grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Cel ogólny III Wzmocnienie roli dziedzictwa w budowaniu spójności społecznej na obszarze LGD
  • Cel szczegółowy III.1 Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości lokalnej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
  • Cel szczegółowy III.2 Ochrona, zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju i promocji obszaru LGD.

Przygotowując wniosek o przyznanie pomocy wnioskodawca musi szczegółowo wyjaśnić w jaki sposób jego projekt przyczynia się do osiągnięcia powyższych celów.