W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 19 kwietnia 2021 r. dotyczącym budowy obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach projektu “Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” informujemy, że w terminie określonym w zapytaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 unieważnia postępowanie.