W odpowiedzi na zgłoszone pytania dotyczące postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” zamieszczonego na stronie www.promenadas12.pl w dniu 19.04.2021 r. poniżej przekazujemy następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1

W dokumentach jest informacja o “certyfikacie PSH”, co to za jednostka ?

Odpowiedź: W dokumentacji technicznej nastąpiła omyłka pisarska, przy matach przerostowych zamiast Atest PSH powinno być PZH.

Pytanie 2

Przy boisku do piłki siatkowej podane jest obrzeże betonowe a pole gry jest tylko 1m na stronę mniejsze od wymiarów boiska. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia zawodników.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poszerzenia strefy bezpiecznej boiska do gry w piłkę siatkową wg załączonego rysunku. Oferent zobowiązany jest uwzględnić ww. ustalenie w cenie oferty poprzez zwiększenie przedmiaru robót. Pobierz rysunek.

Pytanie 3

Skan części dokumentów jest ucięty.

Odpowiedź: Podczas skanowania „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” wystąpił błąd przetwarzania obrazu, w wyniku którego trzy strony dokumentu były nieczytelne. Udostępniamy ponownie „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”

Pytanie 4

Jak bardzo mogą różnić się urządzenia ? Sugerujemy aby wszystkie karuzele były z ławeczkami z powodu bezpieczeństwa i mogą się bawić mniejsze dzieci.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w opisach technicznych  podane parametry urządzeń są minimalnymi, za równoważne uważa się urządzenia spełniające tę samą funkcję, wykonane z takiej samej lub wyższej jakości materiałów, o wymiarach nie mniejszych od projektowanych. W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne zostanie uznane jedynie urządzenie o konstrukcji nośnej stalowej lub wykonanej z innego metalu. Można dopuścić karuzelę z siedziskami.