Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022. Konieczność dokonania zmian wynika z przewalutowania budżetu LSR z waluty PLN na walutę Euro. Po przewalutowaniu w poszczególnych przedsięwzięciach, nawet tych zrealizowanych pojawiają się wolne środki z różnicy kursowej, które można zagospodarować przesuwając je np. na inne przedsięwzięcia. Pozwoli to na ogłoszenie jeszcze co najmniej jednego naboru wniosków w obszarze najbardziej oczekiwanym przez społeczność lokalną. W związku z tym zawracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli określić jakiego typu projekty powinny być wspierane w latach 2021 – 2022 w ramach wdrażania LSR.

W kolejnym etapie konsultacji społecznych udostępnimy do wglądu projekt aktualizacji LSR z możliwością wnoszenia propozycji i uwag.

LINK DO ANKIETY
https://tiny.pl/rjj3k