Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej jest planowany w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.

Limit środków w naborze będzie wynosił 360 000,00 zł.

Pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu ( 60 000,00 zł) i wypłacana jest w dwóch transzach, pierwsza w wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy, druga w wysokości 20% wypłacana po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem i spełnieniu warunków wypłaty określonych w umowie o dofinansowanie.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne:

  • mające miejsce zamieszkania na terenie działania LGD PROMENADA S 12 (gmina Chełm, Sawin, Rejowiec, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny miasto i gmina),
  • niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów
  • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku niewykonujące działalności gospodarczej

Kryteria oceny wniosków o przyznanie pomocy do pobrania

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z dokumentacją aplikacyjną zostanie opublikowane na stronie www.promenadas12.pl/naborywnioskow najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru.

Szczegółowe zasady dotyczące warunków przyznania i wypłaty pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (do pobrania).