10 września 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wprowadzone zostały zmiany, które mają na celu ułatwienie Beneficjentom w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wywiązywania się ze zobowiązań  umów o przyznanie pomocy.

Nowelizacja rozporządzenia umożliwia aneksowanie warunków umowy o przyznaniu pomocy, zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Najważniejsze zmiany:

  • zniesiono warunek osiągnięcia minimum 30% zakładanej w biznesplanie sprzedaży produktów/usług – tabela 3.2 biznes planu
  • beneficjent ma obowiązek wywiązania się ze zobowiązań zawartych w umowie dotyczących: wykonywania działalności gospodarczej, podlegania ubezpieczeniom, utrzymania miejsc pracy przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. W praktyce oznacza to, że zniesiono ciągłość zobowiązań w umowie, a także skrócono czas jej obowiązywania (dot. operacji w zakresie podejmowania działalności).
  • do 3 miesięcy skrócono okres nie wykonywania działalności gospodarczej przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla wnioskodawców ubiegających się o pomoc na podjęcie działalności gospodarczej.

Rozporządzenie z zaznaczonymi zmianami do pobrania