W związku z możliwością ubiegania się przez LGD o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) i związaną z tym koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR poniżej udostępniamy projekt LSR do konsultacji i zgłaszania uwag. Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym i niebieskim.

Projekt aktualizacji LSR został opracowany przez Zarząd LGD na podstawie analizy wyników badania ankietowego oraz wniosków ze spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji członkowskich.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dodatkowych środków, o które może ubiegać się LGD PROMENADA S 12 wynosi 570 tys. zł, 50 % tej kwoty obowiązkowo należy przeznaczyć na działania związane z tworzeniem miejsc pracy tj. podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@promenadas12.pl wpisując w tytule e-maila: “Konsultacje społeczne – LSR ” do dnia 20.03.2020r.