Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia:

3.1.1 Ocalić od zapomnienia – zabezpieczenie, doposażenie i/lub odtworzenie obiektów cennych kulturowo

1. Zakres tematyczny oraz limit środków

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

 • Cel ogólny LSR:  Wzmocnienie roli dziedzictwa w budowaniu spójności społecznej na obszarze LGD
 • Cel szczegółowy LSR: Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości lokalnej i upowszechniania dziedzictwa  kulturowego

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki LSR

 • liczba zabezpieczonych, odtworzonych i/lub doposażonych obiektów, w tym zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 3 szt.

Limit środków: 208 721,00 zł

 1. Termin składania wniosków: od 21 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. do godziny 15.00

 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

 3. Tryb składania wniosków

 • wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt 2 i 3 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
 • wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany Zarządowi Województwa Lubelskiego),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD),
 • kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub radcę prawnego lub adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, oferty cenowe w tym wydruki z e-maila, internetu powinny być podpisane przez wnioskodawcę,
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze.
 1. Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji (uprawnione podmioty z wyłączeniem JST , ich jednostek i przedsiębiorców) oraz do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych. Minimalna wartość operacji wynosi 50 000,00 zł.

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 1. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji wraz z opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta/zasady i warunki wsparcia oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 24. Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

 1. Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników (wykaz wymaganych załączników zawiera wzór formularza wniosku),
 • wypełniony formularz zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wraz z załącznikami potwierdzającymi np. innowacyjność, pozytywny wpływ operacji na środowisko itp.
 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022 wraz z załącznikami, procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania, regulamin Rady, lokalne kryteria wyboru operacji udostępniono na stornie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta / zasady i warunki wsparcia. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją, wniosku o płatność oraz formularz umowy przyznania pomocy udostępniono poniżej.

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA DO POBRANIA

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz
 • Formularz uzasadnienia zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • RODO-klauzule-19.2 

INNE DOKUMENTY