Informujemy, że najbliższe planowane naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną ogłoszone w terminie 21 lutego – 13 marca br.


ZAKRESY TEMATYCZNE I LIMITY ŚRODKÓW

Nabór nr 1/ 2020 – wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Całkowity dostępny w naborze limit wynosi 535 851,00 zł, maksymalna wartość dofinansowania jednej operacji wynosi 200 000,00 zł, intensywność pomocy maksymalnie do 70 % kosztów kwalifikowalnych operacji. O pomoc w ramach tego zakresu może ubiegać się mikro lub małe przedsiębiorstwo mające siedzibę lub oddział na terenie LGD i prowadzące działalność gospodarczą przez co najmniej przez 365 dni przed złożeniem wniosku.

Nabór nr 2/2020 – rozwój niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej

Całkowity dostępny w naborze limit wynosi 120 504,00 zł, minimalna wartość kosztów całkowitych jednej operacji wynosi 50 000,00 zł, intensywność pomocy do 100 % kosztów kwalifikowalnych. Obowiązkowy wskaźnik realizacji operacji: liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Nabór nr 3/2020 – zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zabezpieczenie, doposażenie i/lub odtworzenie obiektów cennych kulturowo (projekty o charakterze niekomercyjnym).

Całkowity dostępny w naborze limit wynosi 208 721,00 zł., minimalna wartość kosztów całkowitych jednej operacji wynosi 50 000,00 zł, intensywność pomocy do 100 % kosztów kwalifikowalnych. Obowiązkowy wskaźnik realizacji operacji: liczba zabezpieczonych, odtworzonych lub/i doposażonych obiektów, w tym zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim.