Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”. Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12.  O granty w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 złotych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, koła gospodyń i grupy nieformalne działające w jednej z gmin należących do Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie zostały określone w udostępnionym poniżej regulaminie.

Zakres wspieranych inicjatyw lokalnych:

 • zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawę jej estetyki i funkcjonalności,
 • działania z zakresu sportu, profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia,
 • działania z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji,
 • działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
 • kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,

ZASADY OGÓLNE

 1. Okres realizacji projektów nie może być dłuższy niż sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Limit środków przeznaczonych na udzielenie mikrodotacji w roku 2019 wynosi 50 000,00 zł
 3. Wysokość wsparcia na realizację jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie 5000,00 zł.
 4. Minimalna wartość wnioskowanego wsparcia nie została określona.
 5. Wkład własny nie jest wymagany.
 6. Termin składania wniosków: do 12 sierpnia 2019 r. godzina 15.30
 7. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (w przypadku przesłania wniosku pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu wniosku do biura LGD).
 8. Rozpatrzenie wniosków nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2019 r.
 9. Podpisanie umowy i wypłata mikrodotacji nastąpi najpóźniej do 15 września 2019 r.
 10. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD tel. 82 5663 474

Do pobrania: