Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza członków zwyczajnych na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym  (ul. Lubelska 24a).

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 20 pkt 3 i 4 Statutu, wyznacza się drugi termin zebrania – 24 czerwca 2019 r., godzina 14.15.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok oraz zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018.
  7. Konsultacje proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie posiedzenia.