Przypominamy przedsiębiorcom i innym podmiotom realizującym operacje w ramach poddziałania 19.2, że w przypadku zadania przekraczającego wartość 30 tysięcy Euro obowiązkowe jest stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców tych zadań.  Zaniedbanie lub zlekceważenie tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem dofinansowania, odmową wypłaty poniesionych wydatków lub zwrotem już wypłaconej pomocy.

Na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Link do poradnika:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/MGR/2019/Porad_konk/poradnik_konkurencyjnosc_16.04.2019_wersja_ostateczna.pdf