Informujemy, że osoby i podmioty, które  zrealizowały operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają obowiązek wypełnienia  i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IPRO/IMRB).

Beneficjenci realizujący operację w zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z informacją pomocniczą składają IPRO/IMRB w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/ płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.

Przykład: W przypadku, jeśli data płatności końcowej nastąpiła 4 kwietnia 2017 r., Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu do końca września 2018 r.

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia IPRO/IMRB za okres pełnego roku liczonego od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy. Oznacza to, że dane przedstawiane w IPRO/IMRB dotyczące m.in. poziomu sprzedanych produktów, usług bądź towarów powinny odzwierciedlać poziom sprzedaży w pełnym roku następującym od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy.

Beneficjenci realizujący operacje w innych zakresach niż wymieniono powyżej IPRO/IMRB składają w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym Beneficjent otrzymał płatność końcową.

Przykład (rok kalendarzowy)

05.2017 r.                                płatność końcowa

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.    pierwszy rok kalendarzowy

01.01.2019 r. – 31.12.2018 r.    drugi rok kalendarzowy

Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji monitorującej w terminie od 1 do 31 stycznia 2019 r.

Przykład (rok obrachunkowy)

05.2017 r.                                płatność końcowa

Do końca maja 2018 r.             pierwszy rok obrachunkowy

Do końca maja 2019 r.             drugi rok obrachunkowy

Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji monitorującej w terminie od 1 do 30 czerwca 2019 r.

Formularz informacji monitorującej do pobrania

Informacja pomocnicza_przy_wypełnianiu_formularza informacji monitorującej