Zbliżamy się do półmetka wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań. W 2016 roku pozyskaliśmy środki na realizację zaplanowanych w strategii projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę ramową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podpisaliśmy 18 maja 2016 r. Kwota uzyskanej pomocy to 5 700 000,00 zł.

Nasza Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar sześciu gmin w powiecie chełmskim tj. gmina Chełm, Siedliszcze, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasto Rejowiec Fabryczny.

Pierwszy nabór ogłosiliśmy we wrześniu 2016 r. z zakresu: budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. Kolejne nabory obejmowały zakres: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej, wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Podsumowując:

  • ogłosiliśmy 9 naborów wniosków o przyznanie pomocy,
  • w odpowiedzi na ogłoszone nabory wpłynęły łącznie 73 wnioski o przyznanie pomocy,
  • wybraliśmy do dofinansowania 66 projektów,
  • 18 projektodawców podpisało umowy przyznania pomocy,
  • zakończono realizację 6 projektów,
  • wypłacona kwota wynosi 730 192,00 zł (na dz. 10.08.2018)