Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej z dnia 14 września 2018 roku


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że planuje realizację zadań z zakresu – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

1. Zakres tematyczny planowanej operacji własnej
  • Cel ogólny LSR:  Wspieranie włączenia społecznego i poprawa warunków życia na obszarze LGD
  • Cel szczegółowy LSR: Aktywizacja i integracja mieszkańców LGD, w tym grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Przedsięwzięcie: Aktywizacja, integracja i wzrost kompetencji mieszkańców LGD
  • Obowiązkowe wskaźniki: liczba przedsięwzięć/inicjatyw lokalnych sprzyjających aktywizacji i integracji mieszkańców – 3 szt., liczba szkoleń – 1 szt.
  • Realizacja operacji obejmować będzie w szczególności: organizację otwartych warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje, wiedzę i umiejętności społeczności lokalnej, organizację otwartych spotkań i wydarzeń integracyjnych i aktywizacyjnych skierowanych do mieszkańców obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych określonych w LSR.

2. Wysokość dostępnych środków na realizację operacji własnej: 50 000,00 zł.

Wymieniona operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.promenadas12.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

3. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej można składać do dnia 15 października 2018 r. bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w Rejowcu Fabrycznym, ul. Mickiewicza 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD PROMENADA S 12” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

4. Wykaz wymaganych dokumentów

  • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD PROMENADA S 12 (do pobrania pod ogłoszeniem).
  • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

 5. Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

  • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  • Spełnianie przez podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresem tematycznym operacji własnej LGD, warunków uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z  dn. 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.
  • Zakres tematyczny planowanej operacji musi być zgodny z ogłoszeniem o zamiarze realizacji operacji własnej.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD PROMENADA S 12 ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

5. Kryteria wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji udostępniono na stronie internetowej LGD www.promenadas12.pl w zakładce zasady i warunki wsparcia oraz pod niniejszym ogłoszeniem. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi 21 (min. 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru). 

6. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD udostępniono na stronie internetowej LGD www.promenadas12.pl w zakładce zasady warunki wsparcia oraz pod niniejszym ogłoszeniem.

 Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia zgłoszenia udzielane są
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12.


Dokumenty: