Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24a) odbędzie się Walne Zebranie Członków.

W przypadku braku quorum, zgodnie z  § 20 pkt 3 i 4 Statutu, wyznacza się drugi termin zebrania w dniu 29 maja 2018 r. na godzinę 12.15.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2017.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017 i udzielenie absolutorium  Zarządowi.
  7. Wybory uzupełniające skład Zarządu Stowarzyszenia.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Uprzejmie prosimy członków Stowarzyszenia o niezawodne przybycie.