Wnioskodawców przygotowujących się do złożenia wniosków w ramach naborów 1-3/2018 prosimy na zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:

  1. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki, w tym formularz uzasadnienia zgodności operacji z lokalnymi kryteriami (udostępniony pod ogłoszeniem naboru wniosków). Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi kryteriami, uzasadnienie powinno być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes planie. Wyczerpujące uzasadnienie spełnienia kryteriów pozwoli uniknąć wątpliwości podczas oceny i zminimalizuje ryzyko negatywnej oceny.
  2. Przed wydrukowaniem wniosku należy się upewnić, że wszystkie wymagane pola zostały wypełnione i wniosek jest wypełniony na poprawnym formularzu (wersja 3z).
  3. Po wydrukowaniu wniosku należy upewnić się, że wszystkie strony wydrukowały się poprawnie, na dole każdej strony powinna być widoczna stopka „PROW2014 – 2020_19.2/3/z”.
  4. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest biznes plan, który należy sporządzić w oparciu o informację pomocniczą przy wypełnianiu biznes planu (udostępniona pod ogłoszeniem naboru wniosków), wszystkie dane, w tym dane finansowe przedstawione we wniosku o przyznane pomocy powinny być spójne z biznes planem. Tabele finansowe biznes planu powinny być wypełnione za pomocą udostępnionego pliku Excel i przepisane do biznes planu w pliku Word, dokumenty te powinny zostać wydrukowane i podpisane przez wnioskodawcę.
  5. Dołączone do wniosku oferty (w tym wydruki z Internetu)oraz formularze rozliczeniowe ZUS powinny być podpisane przez wnioskodawcę.
  6. Kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o przyznanie pomocy będą poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD tylko po okazaniu oryginałów tych dokumentów.
  7. Każdy egzemplarz wniosku wraz załącznikami powinien być trwale spięty i umieszczony w skoroszycie, załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z wykazem załączników (sekcja B.VII) z wyłączeniem załączników, które stanowią integralną część wniosku i mają nadany numer.
  8. Do 22 marca biuro LGD świadczy bezpłatne usługi doradcze i konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania).
  9. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze czyli do 23 marca 2018 do godziny 15.00 ( po upływie tego terminu drzwi do biura zostaną zamknięte, zarejestrujemy wnioski tylko tych wnioskodawców, którzy stawili się w biurze przed upływem terminu składania wniosków).
  10. Odkładanie złożenia wniosku na ostatnią chwilę jest złym pomysłem ponieważ: a) w ostatnim dniu naboru zawsze jest kolejka a rejestracja wniosku trwa od kilku do kilkunastu minut, b) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilka wniosków o kolejności na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD.