Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach przedsięwzięcia

2.2.1 Aktywizacja, integracja i wzrost kompetencji mieszkańców LGD

 1. Zakres tematyczny oraz limit środków

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

 • Cel ogólny LSR:  Wspieranie włączenia społecznego i poprawa warunków życia na obszarze LGD.
 • Cel szczegółowy LSR: Aktywizacja i integracja mieszkańców LGD, w tym grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki LSR

 • liczba przedsięwzięć/inicjatyw lokalnych sprzyjających aktywizacji i integracji mieszkańców – 1 szt.,
 • liczba szkoleń – 1 szt.,
 • liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców – 1 szt.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, mikro i małych przedsiębiorstw.

Limit środków: 97 090,00 zł

 1. Termin składania wniosków: od 27 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. do godziny 15.00

 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

 3. Tryb składania wniosków

 • wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt 2 i 3 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
 • wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany Zarządowi Województwa Lubelskiego),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD),
 • kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub radcę prawnego lub adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, oferty cenowe w tym wydruki z e-maila, internetu powinny być podpisane przez wnioskodawcę,
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) powinien być trwale spiety i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze.
 1. Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Minimalna wartość jednej operacji wynosi 50 000,00 zł.

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 1. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji wraz z opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta/zasady i warunki wsparcia oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 24. Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

 1. Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników (wykaz wymaganych załączników zawiera wzór formularza wniosku),
 • wypełniony formularz zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wraz z załącznikami potwierdzającymi np. innowacyjność, pozytywny wpływ operacji na środowisko itp.
 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022 wraz z załącznikami, procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania, regulamin Rady, lokalne kryteria wyboru operacji udostępniono na stornie www.promenadas12.pl w zakładce Strefa Beneficjenta / Zasady i warunki wsparcia. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją, wniosku o płatność oraz formularz umowy przyznania pomocy udostępniono poniżej.

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA DO POBRANIA

INNE DOKUMENTY