Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wytycznych w zakresie jednolitego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, szczegółowe terminy naborów wniosków w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej zostaną ustalone  po dostosowaniu przez LGD i zaakceptowaniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego zaktualizowanych procedur oceny i wyboru operacji.  Zgodnie z przyjętym harmonogramem ogłaszania konkursów najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej planowany jest w I kwartale 2018r., w styczniu 2018 r. odbędą się szkolenia i spotkania konsultacyjne dla wnioskodawców. Harmonogram szkoleń zostanie z wyprzedzeniem zamieszczony na stronie internetowej LGD.