UWAGA: zmiana umowy o przyznaniu pomocy wymaga uzyskania opinii LGD.

Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Lubelskiego, że w przypadku zmian w realizacji operacji, skutkujących podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność) konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej opinii LGD w sprawie zmiany. Opinia jest wydawana niezwłocznie po złożeniu wniosku w biurze LGD. W przypadku gdy planowana zmiana w realizacji operacji nie dotyczy zakresu, który podlegał ocenie na etapie wyboru operacji, Przewodniczący Rady w ciągu kilku dni od złożenia wniosku wydaje pozytywną opinię.  Zasady opiniowania zmian w umowach są szczegółowo opisane w rozdziale X Procedury Oceny i Wyboru Operacji (dokument dostępny w zakładce zasady i warunki wsparcia).

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zmian w umowie do pobrania