Działając na podstawie § 20 pkt 2 i § 23 pkt 3 lit. d) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24a).

W przypadku braku quorum, zgodnie z  § 20 pkt 3 i 4 Statutu, wyznacza się drugi termin zebrania w dniu 25 kwietnia 2017r. na godzinę 12.15.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 i udzielenie absolutorium  Zarządowi.
  7. Prezentacja proponowanych zmian w Statucie i podjęcie uchwały w tej sprawie.
  8. Rozpatrzenie odwołania członka LGD od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na ważność podejmowanych tematów prosimy o niezawodne przybycie.