Informujemy, że wszyscy wnioskodawcy (rozwijający i podejmujący działalność gospodarczą), których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016, na wezwanie Zarządu Województwa Lubelskiego będą musieli dokonać korekty w zakresie części finansowej biznesplanu. Poniżej zamieszamy udostępnione przez ARiMR narzędzie pomocnicze oraz zaktualizowaną informację pomocniczą przy wypełnianiu biznes planu (wersja 2z).

Ponadto wnioskodawcy powinni pamiętać, że koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości określonej w par. 18 ust. 1 jeżeli zostały poniesione:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych- od dnia 1 stycznia 2014r.

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys- złotych- w formie rozliczenia bezgotówkowego