W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, informujemy, że kolejny nabór jest planowany w 2018 roku. Nabory wniosków są ogłaszane na podstawie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego harmonogramu, terminy ich ogłaszania zostały tak ustalone żeby możliwa była realizacja Planu działania określonego dla Lokalnej Strategii Rozwoju. Harmonogram ogłaszania naborów oraz Plan działania udostępniono w zakładce strefa beneficjenta /zasady i warunki wsparcia.   

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy będzie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, szkoleniami oraz indywidualnym doradztwem w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej.  Informacje o terminach planowanych działań szkoleniowych zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej, a także na stronach gmin członkowskich oraz w lokalnej prasie i na portalu społecznościowym Facebook (zachęcamy do polubienia).

W bieżącym roku (2017) zostanie przeprowadzony jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy dedykowany wyłącznie organizacjom pozarządowym mającym siedzibę lub oddział na obszarze LGD. Zakres tematyczny naboru będzie dotyczył realizacji następujących przedsięwzięć:

  1. rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej,
  2. aktywizacja, integracja i wzrost kompetencji mieszkańców (projekty miękkie)
  3. zachowanie dziedzictwa lokalnego (odtwarzanie, doposażanie, zabezpieczanie obiektów cennych kulturowo).