Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do udziału w projekcie “Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny”. Projekt skierowany jest do osób BEZROBOTNYCH, w wieku 30+: zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowanych, ale poszukujących pracy i gotowych do jej podjęcia.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

1. Poradnictwo zawodowe z indywidualnym planem działania (3 godziny/osoba) – usługa ma na celu zdiagnozowanie posiadanych kompetencji zawodowych, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, ponadto ustalenie indywidualnej oceny zawodowej, predyspozycji i celów, poznanie mocnych i słabych stron Uczestnika, diagnoza potrzeb szkoleniowych ułatwiających podjęcie decyzji zawodowej Uczestnika Projektu i zwiększenie szans na zatrudnienie.

2. Grupowe poradnictwo zawodowe (16 godzin/grupa/13 osób w grupie) – w ramach tej usługi Uczestnik Projektu nabędzie umiejętności by sprawnie poruszać się po rynku pracy, aktywnie i umiejętnie poszukiwać pracy, podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje czy też efektywnie zaprezentować się podczas rozmowy o pracę, a także umiejętnie komunikować się w miejscu pracy.

3. Szkolenia zawodowe. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

• monter izolacji i rusztowań budowlanych (1gr, 120h/grupa), przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu: materiałoznawstwo, sporządzanie dokumentacji, sposoby ocieplenia budynków, wykonywanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, cieplnych, antykorozyjnych oraz akustycznych, ocieplenia pianką, zajęcia teoretyczne z montażu rusztowań budowlanych: zagadnienia montażowe i użytkowania rusztowań, dokumentacja techniczna oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych, konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych i systemowych, technologie montażu i demontażu rusztowań, zajęcia praktyczne z montażu rusztowań budowlanych.
• inne szkolenia dostosowane do potrzeb rynku pracy i zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych Uczestników

4. Pośrednictwo pracy (3 godziny/osoba) – usługa obejmie badanie umiejętności, kwalifikacji, predyspozycji i oczekiwań Uczestnika Projektu względem potencjalnego zatrudnienia i konfrontowane z informacjami zawartymi w IPD i w wywiadzie, a także analizę zdobytego doświadczenia zawodowego w zawodzie w ramach, którego ukończył szkolenie. Uczestnik Projektu otrzyma wstępne oferty stażu i pracy odpowiadające ww. warunków i ukończonemu szkoleniu oraz zostaną podjęte działania w celu zainicjowania spotkania (rozmowy kwalifikacyjnej) na szczeblu Uczestnik Projektu – potencjalny pracodawca. Uczestnik otrzyma również kompleksową pomoc i wskazówki jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak opracować cv i list motywacyjny.

5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) – każdy z 91 Uczestników Projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z Uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (8,54/h brutto) max 120 h
•    stypendium stażowe (1750 zł brutto/ miesiąc)
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże zawodowe)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są: telefonicznie: 733-300-621 lub 733-300-438, e-mailem: r.golofit@crb.lublin.pl