Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu: 

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Limit środków: 2 100 000,00 zł. w tym:

 • publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – 1 336 230,00 zł
 • publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 763 770,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 7 a) i b) rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

 • Cel ogólny LSR:  Wspieranie włączenia społecznego i poprawa warunków życia na obszarze LGD.
 • Cel szczegółowy LSR: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej na obszarze LGD.
 • Przedsięwzięcie: Remont, budowa, przebudowa dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych w zakresie włączenia społecznego.
 • Wskaźniki LSR: liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej przyczyniającej się do włączenia społecznego – 6 szt.
 1. Termin składania wniosków:

  od 13 lutego 2017 r. do 27 lutego 2017 r.

 2. Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD PROMENADA S 12 ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

 1. Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt 2 i 3 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).
 1. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 1. Kryteria wyboru operacji.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta/zasady i warunki wsparcia oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.25.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku. Ponadto do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru udostępniony w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem w formie pliku do pobrania.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022 wraz z załącznikami udostępniono w zakładce Strefa Beneficjenta – Zasady i warunki wsparcia oraz w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność oraz formularz umowy udostępniono w zakładce PROW 2014-2020 – Wdrażanie LSR, w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem w formie plików do pobrania.

Pobierz ogłoszenie w wersji PDF

Dokumentacja aplikacyjna do pobrania: