W dniu 22 grudnia 2016r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016. Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i niewybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.

Jednocześnie informujemy, że do wszystkich wnioskodawców zostały wysłane pisemne informacje o wynikach naboru. W przypadku wniosków niewybranych lub niemieszczących się w limicie wnioskodawca ma prawo do wniesienia protestu. Szczegółowe informacje dotyczące protestów znalazły się w pismach przekazanych wnioskodawcom.

W dniu 29 grudnia 2016r. operacje wybrane do dofinansowania zostały przekazane Zarządowi Województwa Lubelskiego (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich), który prowadzi dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy.  W terminie 3 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji przez LGD, zarząd województwa wzywa wnioskodawcę do podpisania umowy lub odmawia przyznania pomocy jeżeli operacja nie odpowiada warunkom przyznania pomocy określonym w PROW 2014-2020 lub zawiera inne uchybienia.

Operacje, które zostały wybrane ale nie zmieściły się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu znajdują się na liście rezerwowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących dalszego postępowania w sprawie ubiegania się o pomoc, prosimy o kontakt z biurem.