Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu: 

  a) podejmowanie działalności gospodarczej ” – limit 600 000,00 zł w tym:

 • publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – 381 780,00 zł
 • publiczne środki krajowe wypłacane przez ARiMR (wkład krajowy) – 218 220,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Cel ogólny 1.0 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności obszaru LGD.
 • Cel szczegółowy 1.2 Rozwój i wykorzystanie zasobów lokalnych.
 • Przedsięwzięcie: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, w tym z wykorzystaniem innowacji i rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

b) „rozwijanie działalności gospodarczej” – limit 1 000 000,00 zł w tym:

 • publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – 636 300,00 zł
 • publiczne środki krajowe wypłacane przez ARiMR (wkład krajowy) – 363 700,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Cel ogólny 1.0 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności obszaru LGD.
 • Cel szczegółowy 1.2 Rozwój i wykorzystanie zasobów lokalnych.
 • Przedsięwzięcie: Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw, w tym z wykorzystaniem innowacji i rozwiązań przyjaznych dla środowiska.
 1. Termin składania wniosków:

od 21 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD PROMENADA S 12 ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

 1. Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt 2 i 3 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski należy złożyć w 3 egzemplarzach:

 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

5.           Forma wsparcia:

a) w przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt 1 lit. a ogłoszenia pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii) w wysokości: 60 000,00 zł.;

b) w  przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt 1 lit. b ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 200 000,00 zł., intensywność pomocy wynosi 70%.

6.            Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 1. Kryteria wyboru operacji.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta/zasady i warunki wsparcia oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.26.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku. Ponadto do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru udostępniony w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem w formie pliku do pobrania.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022 wraz z załącznikami udostępniono w zakładce Strefa Beneficjenta – Zasady i warunki wsparcia oraz w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem.

Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie wsparcia, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów udostępniono w zakładce PROW 2014-2020 – Wdrażanie LSR, w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem w formie plików do pobrania.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Pobierz treść ogłoszenia w wersji pdf ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie  podejmowanie działalności gospodarczej:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej;