Poniżej publikujemy wzory dokumentów aplikacyjnych w zakresie operacji wdrażanych w ramach LSR – poddziałanie 19.2

I. Wszystkie typy projektów z wyłączeniem operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

UWAGA: formularze zamieszczone poniżej dotyczą projektów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, budowy lub modernizacji publicznych dróg gminnych, promocji obszaru LGD, dziedzictwa lokalnego, infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

II. Projekty w zakresie podejmowania działalności gospodarczej