Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 realizuje projekt pn. „Pomagam więc jestem” współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie nowej formy wsparcia – usług wspomagających i opiekuńczych dla seniorów oraz aktywizacji seniorów w kierunku samodzielnego tworzenia systemów wsparcia i samoorganizacji. Cel ten będzie realizowany poprzez wdrożenie usługi pomocy sąsiedzkiej świadczonej na rzecz osób starszych. Usługi obejmują pomoc w codziennych czynnościach takich jak: załatwianie spraw w urzędach, poradniach lekarskich, realizację recept, dokonywanie zakupów spożywczych, sporządzanie posiłków, uprzątnięcie mieszkania oraz zapewnieniu kontaktów z otoczeniem, z wyłączeniem usług pielęgnacyjnych.

Osoby, które zdecydują się wziąć pod opiekę mieszkającego w pobliżu seniora otrzymają w zamian wynagrodzenie. Wsparcie w postaci usługi pomocy sąsiedzkiej mogą uzyskać osoby w wieku powyżej 60 r.ż zamieszkujące na terenie miasta lub gminy Rejowiec Fabryczny, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe i nieposiadające opiekuna, który pobiera zasiłek na opiekę na tymi osobami.

Drugim elementem projektu będzie wyłonienie i przygotowanie grupy aktywnych seniorów do pełnienia funkcji doradców i animatorów życia społecznego osób starszych. W tym celu zaplanowano cykl warsztatów i wykładów m.in. warsztaty komputerowe, psychologiczne, warsztat z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania aktywności seniorów, warsztat – bezpieczny senior. W tej części projektu mogą wziąć udział mieszkańcy wszystkich gmin stowarzyszonych w LGD PROMENADA S 12 w wieku 60 +. Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, będzie również możliwość zorganizowania transportu uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji warsztatów.

Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2016r.

  • Rekrutacja do I modułu – usługi opiekuńcze dla seniorów trwa do 25 lipca 2016 r.
  • Rekrutacja do II modułu – warsztaty dla seniorów trwa do 12 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD PROMENADA S 12, telefon kontaktowy: 82/5663 474.