W związku z naborem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w terminie od 14 grudnia 2020 do 12 stycznia 2021 poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji:  

  1. Biuro LGD w okresie trwania naboru świadczy bezpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców. Z uwagi na obecną sytuację doradztwo prowadzimy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.  W ostatnim dniu naboru usług doradczych nie świadczymy.
  2. Zachęcamy do pobrania i przeanalizowania obowiązujących zasad przyznawania i wypłaty pomocy opracowanych na podstawie aktualnego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  POBIERZ
  3. Należy pamiętać, że planowany projekt (operacja) musi być przede wszystkim zgodny z określonymi w ogłoszeniu o naborze celami LSR tj. rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności obszaru LGD oraz rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów lokalnych.
  4. Każdy wniosek podlega ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru, Wnioskodawca zobowiązany jest do wyczerpującego i rzetelnego opisania zgodności operacji z kryteriami. Im lepszy, pełniejszy opis, tym większe szanse na pozytywną ocenę. UWAGA: opisy dotyczące zgodności z kryteriami muszą być spójne z informacjami przedstawianymi we wniosku i biznes planie.
  5. Wniosek oraz biznes plan i wszystkie załączniki powinny być podpisane czytelnie przez wnioskodawcę we wskazanych miejscach (oferty wydrukowane z Internetu również powinny być podpisane).
  6. Zalecamy aby wniosek, biznes plan i załączniki trwale spiąć i umieścić w skoroszycie.
  7. Nie zalecamy składania wniosku w ostatnim dniu naboru z uwagi na możliwe utrudnienia spowodowane kolejką oczekujących na złożenie wniosku. Ponadto trzeba pamiętać, że w przypadku gdy dwie lub więcej operacje zdobędą taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje wcześniejsza data przyjęcia wniosku. Doświadczenia poprzednich naborów pokazują, że wiele wniosków zdobywa tę samą liczbę punktów.