Informujemy beneficjentów poddziałania 19.2 realizujących operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznaniu pomocy. Postanowienia aneksu zawierają korzystne dla beneficjentów zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy jest zawierany wyłącznie na pisemny wniosek beneficjenta, który należy złożyć bezpośrednio do Zarządu Województwa Lubelskiego.

Do zawarcia aneksu uprawnieni są zarówno Beneficjenci, którzy jeszcze realizują projekt, jak i Ci, którzy już otrzymali płatność końcową, ale znajdują się w tzw. okresie trwałości (tzn. nie minęło jeszcze dwa lata od wypłaty II transzy pomocy).

Pobierz aneks

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.