Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12

działając na podstawie §20 pkt 2 i §23 pkt 3 lit. d) Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 20 pkt 3 i 4 Statutu, wyznacza się drugi termin zebrania w dniu 15 czerwca 2020 r. na godzinę 12.15.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  7. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej (w związku z upływem kadencji tych organów).
  8. Przedstawienie i przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia.